WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU – REGULAMIN

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość dokonując zakupu towaru, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w termie do trzydziestu dni od dnia wydania towaru.

 2. Kupujący niebędący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając oświadczenie
  na piśmie w termie do siedmiu dni od dnia wydania towaru.

 3. W celu skutecznego odstąpienia od umowy należy wysłać do sprzedającego przed upływem ww. terminu podpisane oświadczenie o odstąpieniu
  od umowy. Kupujący może skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego się poniżej. Oświadczenie z podpisem może zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną na adres info@quadrostom.pl , wysłane w oryginale pocztą na adres sprzedającego, lub złożone osobiście w siedzibie sprzedającego. W przypadku przesłania oświadczenia od odstąpienia od umowy sprzedaży w formie  elektronicznej, sprzedający niezwłocznie potwierdza kupującemu otrzymanie oświadczenia.

 4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

 5. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu
  od umowy. Do przesyłki ze zwracanym towarem powinien zostać dołączony oryginał podpisanego świadczenia o odstąpieniu od umowy,
  jeżeli takie oświadczenie nie zostało wcześniej wysłane/złożone.

 6. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym. Kupujący powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowy i jakościowym,
  w jakim go otrzymał. W szczególności do towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty. Zalecane jest, aby zwracany towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, oraz bezpiecznie zapakowany
  w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie.

 7. Zwrot uiszczonej przez kupującego ceny towaru i poniesionych kosztów dostawy do kupującego zostanie dokonany w terminie 14 dni. Konsument/Kupujący może zadecydować w jaki sposób ma się odbyć zwrot środków.

 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje kupującemu w przypadku umowy:

 • o świadczenie usług, jeżeli sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą kupującego, a kupujący został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy,

 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji kupującego lub służący zaspokojeniu
  jego zindywidualizowanych potrzeb,

 • sprzedaży towarów, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mając krótki termin przydatności,

 • w której kupujący wyraźnie żądał, aby sprzedający do niego przejechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, jeżeli sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania kupujący żądał, lub dostarcza inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,

 • sprzedaży towarów, które zostały sprowadzone do sprzedaży na wyłączną prośbę kupującego,

 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić
  ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 • o świadczeniu usług w zakresie przewozu towrów, usług szkoleniowych, jeżeli oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

  9. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Dane sprzedającego (widnieją na dokumentach sprzedaży)
Nawa:
Adres:

Dane konsumenta/ kupującego
Imię i nazwisko:
Adres:
Miejscowość:
NIP:
E-mail:
Telefon:
Data oświadczeni:

Nazwa produktu

Cna brutto

Ilość zwracanych sztuk

Wartość brutto

Łączna wartość brutto zwracanych produktów:
Koszt dostawy zwracanych towarów
Całkowita kwota zwrotu(łącznie z kosztem dostawy):

Niniejszym oświadczam, że odstępuję  od umowy sprzedaży zawartej dnia ................................r.
Proszę o zwrot kwoty: .......................słownie:...................................................................
Przelewem na konto nr......................................................................................................
Przekazem pocztowym na adres:.........................................................................................
Towar zwracam w stanie nienaruszonym.

Podpis konsumenta/ kupującego:.......................................................................................